طی حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای وحید ازوجی به سمت مشاور رئیس سازمان در منابع انسانی و توسعه مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
آقای ازوجی پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری بود.

مطالب مرتبط