logo

هر کاربری امکان ثبت نام و دریافت کارت عضویت در باشگاه مشتریان هواپیمایی کاسپین در پروازهای داخلی را دارد

کارت طلوع آفتاب

کارت طلوع آفتاب

با خرید ۲۵ بلیط دربازه ی
زمانــی ۹۰ روزه (۳ ماهه)
از مـزایـای کـارت طلــوع
آفتاب بهره مند شوید.

کارت طلایی

کارت طلایی

با  خرید ۱۵ بلیط دربازه ی
زمانــی ۹۰ روزه (۳ ماهه)
از مـزایــای کارت طـلایی
بهره مند شوید.

کارت نقره ای

کارت نقره ای

با خـرید ۵ بلیط در بازه ی
زمانــی ۹۰ روزه (۳ ماهه)
 از مزایــای کارت نقره ای
بهره مند شوید.

کارت آبی

کارت آبی

این کارت پس از مـراحل
ثبت نام و به منزله کارت
عضویت می باشد.


خدمات خاص مسافر

خدمات خاص مسافر

خدمات بلیط مسافر

خدمات بلیط مسافر

خدمات بـار مسافر

خدمات بـار مسافر