استرداد بلیت

شرایط ابطال و استرداد بلیطهای داخلی به شرح زیر اعلام می گردد:

 

-درکلاس های نرخی
RE-RD-RH-RB-RF-R-PB-PF-P-HF-H-SF-S-X-NB-NF-N-WB-WF-W-QD-QH-QB-QF-Q-ZD-ZH-ZB-ZF-Z-J-JF-JB-JH-JD :
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 50درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد

-درکلاس نرخی M:
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 70درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد

-در کلاس های نرخی LH-LB-LF-L-KF-K:

   تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس ازآن کسر 80درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد

-در کلاس های نرخی I-IE-IH-IB-IF-D-U-F-A-V :    

  در صورت انصراف از سفر ،بلیط  غیر قابل استرداد می باشد.

*پذیرش مسافران در فرودگاه مهرآباد از طریق ترمینال شماره 4 انجام میپذیرد.

*بار مجاز همراه مسافر 20کیلو گرم می باشد.

*دوساعت قبل از پرواز ،حضور مسافر در ترمینال الزامی می باشد.