طی حکمی از سوی کاپیتان منصور محمدی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کاسپین، آقای کاپیتان مرتضی کبیری به سمت "سرپرست عملیات پرواز منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی هواپیمایی کاسپین متن حکم به این شرح است:
جناب کاپیتان مرتضی کبیری
نظر به پیشینیه و سوابق ارزشمند جنابعالی در صنعت هواپیمایی مسافری وهمچنین مراتب تعهد ،اخلاص و پشتکار به موجب این ابلاغ، از تاریخ 1399/01/20به عنوان سرپرست معاونت عملیات شرکت هواپیمایی  کاسپین منصوب  می گردید، امیدوارم با بهره مندی ازتخصص ، تجارب خود  و  همچنین با انگیزه و تعامل با سایر معاونین و مدیران شرکت وتوکل و استعانت از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی با انجام مأموریت های محوله مطابق با شرح وظایف پیوست در پیشبرد اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.
کاپیتان منصور محمدی
مدیرعامل

مطالب مرتبط