کمک انبار دار فنی ( حداقل 3 سال سابقه کار - آشنایی به امور انبار فنی - مدارک تحصیلی مرتبط در اولویت قراردارند و شرایط عمومی )

مطالب مرتبط